Parcoursschieten IPSC - IPSC regels

Artikelindex


I.P.S.C.- Regels

Men moet STEEDS de bevelen van de R.O. (Range Officer) opvolgen en men zal NOOIT enige handeling met het wapen doen zonder de bevelen van de RO!

Noot: de R.O. is er om u te begeleiden en te helpen tijdens de training/wedstrijd en staat in voor de veiligheid. Hij is er niet om het u moeilijk te maken. Wees dus rustig en kalm, de R.O. zal u in alle situaties bijstaan.

Indien U toch een handeling wenst te doen met uw wapen vraagt u eerst toestemming van de R.O., indien nodig kan u ongeladen terug naar de safety zone op de schietstand. Een storing tijdens training of wedstrijd moet op de stand richting kogelvang verholpen worden.
In de safety zone is het wapen steeds richting muur gericht en mag er geen manipulatie met munitie gebeuren.
Startcondities van het wapen
Tijdens de briefing wordt er bij iedere stage uitleg gegeven hoe de stage moet geschoten worden. Hierbij vermeldt men welk type stage het is en hoeveel het minimum aantal schoten zijn, de startpositie en de punten.

GUN LOADED (condition one)
Wapen doorgeladen, lader in wapen en veiligheid op (of double action).

GUN LOADED BUT NOT CHAMBERED (condition two)
Lader in wapen maar niet doorgeladen.

GUN EMPTY (condition three)
Wapen leeg en geen lader in wapen.
Commando's aan het begin en einde van een stage
 1. (LOAD AND*) MAKE READY!
  De schutter stelt zich op richting kogelvang. Indien gewenst maakt de schutter één proefaanslag met het lege wapen. Dan (*laadt hij zijn wapen), zet de veiligheidspal op "safe" en holstert het wapen of neemt een andere voorgeschreven starthouding- of richting aan. Als de schutter de juiste positie heeft ingenomen neemt de Range Officer aan dat hij gereed is. Het volgende commando volgt.
 2. ARE YOU READY?
  Als de schutter niet gereed is moet hij dit kenbaar maken, als hij wel gereed is maakt hij dit kenbaar door bijvoorbeeld te knikken. Het volgende commando volgt.
 3. STANDBY!
  Na “standby” volgt op enkele seconden een akoestisch of visueel signaal, waarna de schutter de stage kan beginnen. Zodra de schutter de betreffende stage heeft afgewerkt dient hij na het laatste schot het wapen richting kogelvanger te houden, met de trekkervinger van de trekker en langs het wapen aangelegd.
  BIEP (startsignaal)
  Als u de biep hoort mag u starten met de stage.
  VISUEEL startsignaal
  In sommige gevallen kan de start aangegeven worden door een lamp of ander visueel signaal. Dit signaal is verbonden met de timer om een juiste tijdweergave te hebben.
 4. IF YOU ARE FINISHED, UNLOAD AND SHOW CLEAR!
  De schutter ontlaadt het wapen en toont het geopende wapen/kamer aan de Range Officer. Uiteraard blijft de loop van het wapen tijdens het ontladen richting kogelvanger wijzen. (Het uitgenomen magazijn plus de patroon uit de kamer kunnen worden weggestopt.) Wanneer de Range Officer heeft geconstateerd dat het wapen leeg is volgt het volgende commando.
 5. IF CLEAR, HAMMER DOWN, HOLSTER
  Het wapen moet geholsterd worden in de volgende toestand:
  • - Pistool: slede dicht, hamer ontspannen (niet opvangen), magazijnschacht leeg.
  • - Revolver: cilinder gesloten, kamers leeg en hamer ontspannen.
  Indien alles op de juiste wijze is verlopen mag de schutter het schietpunt verlaten na toestemming van de Range Officer.
 6. RANGE IS CLEAR!
  Dit is het signaal aan allen dat de baan vrij is voor het opnemen van de score en herstellen van de targets naar de beginsituatie. Dit commando wordt pas gegeven als de schutter zijn wapen heeft geholsterd en losgelaten (handgun) of vertikaal houdt (rifle). De schutter mag zijn positie pas verlaten na dit commando.
Stop!
Dit commando kan op elk moment tijdens een stage of wedstrijd gegeven worden. Als een Range Officier "Stop" roept, dient de schutter onmiddellijk te stoppen en verdere instructies van de Range Officer af te wachten.
Storing
In geval van een storing aan het wapen, houdt de schutter de loop richting kogelvanger en de trekkervinger langs het wapen. Hij verhelpt de storing en gaat verder met de stage.

Kan de schutter de storing niet verhelpen dan blijft hij staan, laat het wapen tot heuphoogte zakken en signaleert met zijn vrije hand de Range Officer. Indien het wapen niet ontladen kan worden vanwege een gebroken onderdeel of dergelijk, informeert hij de Range Officer. In geen geval mag de schutter met het geladen wapen het schietpunt verlaten. De loop blijft altijd richting kogelvang.
Laden, magazijnwissel, verplaatsen
Bij het laden van het wapen houdt de schutter de loop richting kogelvanger en ligt zijn trekkervinger langs het wapen. Dit geldt ook voor het uitvoeren van een magazijnwissel. Ook tijdens het verplaatsen over de stage dient de trekkervinger langs het wapen te liggen en zich niet in de trekkerbeugel te bevinden. Slechts in bepaalde gevallen mag er "on the move" geschoten worden.
Punten in indruisen tegen de veiligheid
 • U verplaatsen met een geladen wapen met de vinger op de trekker of in de trekkerbeugel.
  Gevolg: Waarschuwing van de R.O. of gediskwalificeerd worden.
 • U met een geladen wapen over de 180 grens begeven.
  Gevolg: Onmiddellijke diskwalificatie.
 • Dichter dan 7 meter op een metalen doel shieten.
  Gevolg: Onmiddellijke diskwalificatie.
 • Een reload doen met de vinger op de trekker of over de 180 grens gaan.
  Gevolg: Waarschuwing van de R.O. of gediskwalificeerd worden.
 • Tijdens een hapering deze oplossen met de vinger op de trekker terwijl het wapen niet op een doel is gericht of op een onveilige manier uw wapen manipulerenof over de 180 grens gaan.
  Gevolg: Waarschuwing van de R.O. of gediskwalificeerd worden.
 • Struikelen of vallen.
  Ook dan propeerd u het wapen op een veilige manier te manipuleren! Gaat er per ongeluk een shot af of gaat u overde 180 grens zal u onmiddellijk gestopt en gediskwalificeerd worden.
 • Uw wapen laden of een shot lossen zonder de bevelen van de R.O.
  Gevolg: Onmiddellijke schorsing, de voorzitter zal bepalen over de ernst van de zaak en de duur van schorsing bepalen.
 • Uw wapen op een onveilige of onbezonnen manier manipuleren terwijl u niet aan de beurt bent.
  Gevolg: Onmiddellijke schorsing, de voorzitter zal bepalen over de ernst van de zaak en de duur van schorsing bepalen.
 • Indien er veranderingen aan het wapen zijn aangebracht die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen.
  Gevolg: Met dit wapen zal u niet op de schietstand toegelaten worden.
Accidental discharge (AD)
Een AD is een ongecontroleerd shot , dus gevaarlijk en zal steeds leiden tot diskwalificatie!
 • Een shot dat afgaat tijdens het laden, herladen of ontladen van het wapen.
 • Een schot dat afgaat bij het verhelpen van een storing.
 • Een schot dat afgaat tijdens de overbrenging van het wapen van de ene hand naar de andere hand.
 • Een schot dat afgaat tijdens het verplaatsen behalve wanneer daadwerkelijk doelen worden beschoten (on the move).
Procedurefouten
Als men de stage niet volgt zoals voorgeschreven in de briefing kan men procedurefouten krijgen.
Procedurefouten kunnen niet ongedaan gemaakt worden en hebben een -10 waarde in de puntentelling.

Enkele voorbeelden:
 • Een deelnemer die verzuimt een verplichte reload te maken zal 1 procedurefout toegekend krijgen voor ieder schot in de string na het punt waar de reload was voorgeschreven totdat een reload is uitgevoerd.
 • Een deelnemer die niet minimaal een schot afvuurt op eider doel zal zowel een procedurefout krijgen voor ieder doel dat niet beschoten is als het overeenkomende aantal missers.
 • Een deelnemer die niet de procedure nakomt zoals voorgeschreven in de stagebeschrijving zal 1 procedurefout ontvangen voor iedere gebeurtenis. Bijvoorbeeld een deelnemer die de weak hand gebruikt om een deur te openen, terwijl de stagebeschrijving voorschrijft dat de strong hand wordt gebruikt, zal een procedurefout krijgen.
Onsportief gedrag
 • Deelnemers zullen voor een wedstrijd gediskwalificeerd worden voor gedrag dat in de ogen van een Range Officer onsportief is. Voorbeelden van onsportief gedrag zijn o.a. valsspelen, niet opvolgen van aanwijzingen van een wedstrijd Official of ieder gedrag dat de sport mogelijk in diskrediet brengt.
 • Een deelnemer die naar mening van een Range Officer bewust oog- en gehoorbescherming verwijdert of verliest om voordeel te behalen zal gediskwalificeerd worden.