Parcoursschieten IPSC

Artikelindex

Inleiding

Met deze handleiding willen wij u helpen het parcoursschieten te leren ontdekken, het juiste materiaal te kiezen en u een basis mee te geven van het IPSC reglement.

Na het doornemen van deze beknopte handleiding, zal u al een basiskennis hebben van de veiligheidsregels en de reglementen van het IPSC en IPSC Team.

De club telt zowel recreatieve als gedreven competitieschutters, die u graag met raad en daad bij staan.

Parcoursschieten is een dynamische tak van de schietsport, die wereldwijd beoefend wordt door jong en oud, man en vrouw, op binnen- en op buitenbanen. In meer dan 60 landen meten schutters zich regelmatig met elkaar in nationale en internationale wedstrijden. Deze schietsport kan worden beoefend met handvuurwapens of geweer.

Het motto van IPSC is “DVC”. Dit staat voor Diligentia, Vis, Celeritas (precisie, kracht, snelheid). Behalve het aantal punten dat je schiet is ook de tijd waarin je dat doet van belang. En omdat elke wedstrijd anders is wordt het inzicht van de schutter op de proef gesteld om zo efficient mogelijk het parcours af te leggen. De combinatie van deze elementen maakt parcoursschieten een boeiende en veelzijdige vorm van schietsport.
Het parcoursschieten is een schietsport die gebaseerd is op kracht, snelheid en precisie en helemaal niet op zelfverdediging of andere.
De R.O. (Range Officer) staat in voor het goede en veilige verloop van de training of match, voor u en de omstaanders.
Hiervoor is het nodig dat men de regels goed kent en een goede uitrusting heeft om veilig met het wapen te kunnen omgaan tijdens het parcoursschieten.

Lees deze handleiding goed door zodat u op de hoogte bent van alle aspecten van het parcousschieten. Zo blijft het veilig en leuk voor iedereen.
Verwachtingen
Voor het vlotte verloop van een training is het belangrijk om een aantal dingen op een rijtje te zetten:
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.
 • Het huihoudelijk reglement van de club naleven.
 • De targets helpen afkleven en bewegende doelen terug klaar zetten.
 • Geen materiaal opzettelijk beschadigen.
 • Bereid zijn om indien nodig een handje te helpen voor het herstellen van het materiaal van het parcoursschieten en dat van de club.
 • De schietstand proper achter laten na trainingen en wedstrijden.
 • Men draagt tijdens het parcourschieten en bijwonen van trainingen steeds de verplichte oog- en gehoorbescheming.


I.P.S.C.- Regels

Men moet STEEDS de bevelen van de R.O. (Range Officer) opvolgen en men zal NOOIT enige handeling met het wapen doen zonder de bevelen van de RO!

Noot: de R.O. is er om u te begeleiden en te helpen tijdens de training/wedstrijd en staat in voor de veiligheid. Hij is er niet om het u moeilijk te maken. Wees dus rustig en kalm, de R.O. zal u in alle situaties bijstaan.

Indien U toch een handeling wenst te doen met uw wapen vraagt u eerst toestemming van de R.O., indien nodig kan u ongeladen terug naar de safety zone op de schietstand. Een storing tijdens training of wedstrijd moet op de stand richting kogelvang verholpen worden.
In de safety zone is het wapen steeds richting muur gericht en mag er geen manipulatie met munitie gebeuren.
Startcondities van het wapen
Tijdens de briefing wordt er bij iedere stage uitleg gegeven hoe de stage moet geschoten worden. Hierbij vermeldt men welk type stage het is en hoeveel het minimum aantal schoten zijn, de startpositie en de punten.

GUN LOADED (condition one)
Wapen doorgeladen, lader in wapen en veiligheid op (of double action).

GUN LOADED BUT NOT CHAMBERED (condition two)
Lader in wapen maar niet doorgeladen.

GUN EMPTY (condition three)
Wapen leeg en geen lader in wapen.
Commando's aan het begin en einde van een stage
 1. (LOAD AND*) MAKE READY!
  De schutter stelt zich op richting kogelvang. Indien gewenst maakt de schutter één proefaanslag met het lege wapen. Dan (*laadt hij zijn wapen), zet de veiligheidspal op "safe" en holstert het wapen of neemt een andere voorgeschreven starthouding- of richting aan. Als de schutter de juiste positie heeft ingenomen neemt de Range Officer aan dat hij gereed is. Het volgende commando volgt.
 2. ARE YOU READY?
  Als de schutter niet gereed is moet hij dit kenbaar maken, als hij wel gereed is maakt hij dit kenbaar door bijvoorbeeld te knikken. Het volgende commando volgt.
 3. STANDBY!
  Na “standby” volgt op enkele seconden een akoestisch of visueel signaal, waarna de schutter de stage kan beginnen. Zodra de schutter de betreffende stage heeft afgewerkt dient hij na het laatste schot het wapen richting kogelvanger te houden, met de trekkervinger van de trekker en langs het wapen aangelegd.
  BIEP (startsignaal)
  Als u de biep hoort mag u starten met de stage.
  VISUEEL startsignaal
  In sommige gevallen kan de start aangegeven worden door een lamp of ander visueel signaal. Dit signaal is verbonden met de timer om een juiste tijdweergave te hebben.
 4. IF YOU ARE FINISHED, UNLOAD AND SHOW CLEAR!
  De schutter ontlaadt het wapen en toont het geopende wapen/kamer aan de Range Officer. Uiteraard blijft de loop van het wapen tijdens het ontladen richting kogelvanger wijzen. (Het uitgenomen magazijn plus de patroon uit de kamer kunnen worden weggestopt.) Wanneer de Range Officer heeft geconstateerd dat het wapen leeg is volgt het volgende commando.
 5. IF CLEAR, HAMMER DOWN, HOLSTER
  Het wapen moet geholsterd worden in de volgende toestand:
  • - Pistool: slede dicht, hamer ontspannen (niet opvangen), magazijnschacht leeg.
  • - Revolver: cilinder gesloten, kamers leeg en hamer ontspannen.
  Indien alles op de juiste wijze is verlopen mag de schutter het schietpunt verlaten na toestemming van de Range Officer.
 6. RANGE IS CLEAR!
  Dit is het signaal aan allen dat de baan vrij is voor het opnemen van de score en herstellen van de targets naar de beginsituatie. Dit commando wordt pas gegeven als de schutter zijn wapen heeft geholsterd en losgelaten (handgun) of vertikaal houdt (rifle). De schutter mag zijn positie pas verlaten na dit commando.
Stop!
Dit commando kan op elk moment tijdens een stage of wedstrijd gegeven worden. Als een Range Officier "Stop" roept, dient de schutter onmiddellijk te stoppen en verdere instructies van de Range Officer af te wachten.
Storing
In geval van een storing aan het wapen, houdt de schutter de loop richting kogelvanger en de trekkervinger langs het wapen. Hij verhelpt de storing en gaat verder met de stage.

Kan de schutter de storing niet verhelpen dan blijft hij staan, laat het wapen tot heuphoogte zakken en signaleert met zijn vrije hand de Range Officer. Indien het wapen niet ontladen kan worden vanwege een gebroken onderdeel of dergelijk, informeert hij de Range Officer. In geen geval mag de schutter met het geladen wapen het schietpunt verlaten. De loop blijft altijd richting kogelvang.
Laden, magazijnwissel, verplaatsen
Bij het laden van het wapen houdt de schutter de loop richting kogelvanger en ligt zijn trekkervinger langs het wapen. Dit geldt ook voor het uitvoeren van een magazijnwissel. Ook tijdens het verplaatsen over de stage dient de trekkervinger langs het wapen te liggen en zich niet in de trekkerbeugel te bevinden. Slechts in bepaalde gevallen mag er "on the move" geschoten worden.
Punten in indruisen tegen de veiligheid
 • U verplaatsen met een geladen wapen met de vinger op de trekker of in de trekkerbeugel.
  Gevolg: Waarschuwing van de R.O. of gediskwalificeerd worden.
 • U met een geladen wapen over de 180 grens begeven.
  Gevolg: Onmiddellijke diskwalificatie.
 • Dichter dan 7 meter op een metalen doel shieten.
  Gevolg: Onmiddellijke diskwalificatie.
 • Een reload doen met de vinger op de trekker of over de 180 grens gaan.
  Gevolg: Waarschuwing van de R.O. of gediskwalificeerd worden.
 • Tijdens een hapering deze oplossen met de vinger op de trekker terwijl het wapen niet op een doel is gericht of op een onveilige manier uw wapen manipulerenof over de 180 grens gaan.
  Gevolg: Waarschuwing van de R.O. of gediskwalificeerd worden.
 • Struikelen of vallen.
  Ook dan propeerd u het wapen op een veilige manier te manipuleren! Gaat er per ongeluk een shot af of gaat u overde 180 grens zal u onmiddellijk gestopt en gediskwalificeerd worden.
 • Uw wapen laden of een shot lossen zonder de bevelen van de R.O.
  Gevolg: Onmiddellijke schorsing, de voorzitter zal bepalen over de ernst van de zaak en de duur van schorsing bepalen.
 • Uw wapen op een onveilige of onbezonnen manier manipuleren terwijl u niet aan de beurt bent.
  Gevolg: Onmiddellijke schorsing, de voorzitter zal bepalen over de ernst van de zaak en de duur van schorsing bepalen.
 • Indien er veranderingen aan het wapen zijn aangebracht die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen.
  Gevolg: Met dit wapen zal u niet op de schietstand toegelaten worden.
Accidental discharge (AD)
Een AD is een ongecontroleerd shot , dus gevaarlijk en zal steeds leiden tot diskwalificatie!
 • Een shot dat afgaat tijdens het laden, herladen of ontladen van het wapen.
 • Een schot dat afgaat bij het verhelpen van een storing.
 • Een schot dat afgaat tijdens de overbrenging van het wapen van de ene hand naar de andere hand.
 • Een schot dat afgaat tijdens het verplaatsen behalve wanneer daadwerkelijk doelen worden beschoten (on the move).
Procedurefouten
Als men de stage niet volgt zoals voorgeschreven in de briefing kan men procedurefouten krijgen.
Procedurefouten kunnen niet ongedaan gemaakt worden en hebben een -10 waarde in de puntentelling.

Enkele voorbeelden:
 • Een deelnemer die verzuimt een verplichte reload te maken zal 1 procedurefout toegekend krijgen voor ieder schot in de string na het punt waar de reload was voorgeschreven totdat een reload is uitgevoerd.
 • Een deelnemer die niet minimaal een schot afvuurt op eider doel zal zowel een procedurefout krijgen voor ieder doel dat niet beschoten is als het overeenkomende aantal missers.
 • Een deelnemer die niet de procedure nakomt zoals voorgeschreven in de stagebeschrijving zal 1 procedurefout ontvangen voor iedere gebeurtenis. Bijvoorbeeld een deelnemer die de weak hand gebruikt om een deur te openen, terwijl de stagebeschrijving voorschrijft dat de strong hand wordt gebruikt, zal een procedurefout krijgen.
Onsportief gedrag
 • Deelnemers zullen voor een wedstrijd gediskwalificeerd worden voor gedrag dat in de ogen van een Range Officer onsportief is. Voorbeelden van onsportief gedrag zijn o.a. valsspelen, niet opvolgen van aanwijzingen van een wedstrijd Official of ieder gedrag dat de sport mogelijk in diskrediet brengt.
 • Een deelnemer die naar mening van een Range Officer bewust oog- en gehoorbescherming verwijdert of verliest om voordeel te behalen zal gediskwalificeerd worden.


Types stages

Short Courses
Short Courses mogen niet meer dan 12 schoten vereisen, en niet meer dan 9 schoten per schietpositie.
Medium Courses
Medium Courses mogen niet meer dan 24 schoten vereisen en niet meer dan 9 schoten per schietpositie.
Long Courses
Long Courses morgen niet meer dan 32 schoten vereisen en niet meer dan 9 schoten per schietpositie.


Puntentelling

Op de targets (kartonnen doelen) staan drie velden met elk hun eigen waarde : A,C,D.
 • MINOR:
  A(alpha) = 5 punten
  C(charlie) = 3 punten
  D(delta) = 1 punt
 • MAJOR:
  A(alpha) = 5 punten
  C(charlie) = 4 punten
  D(delta) = 2 punten
Een steel, pepper popper of clasic popper zijn elk 5 punten.

Je kan ook punten verliezen tijdens de wedstrijd en strafpunten krijgen:
MIKE (mis) = -10 punten
PROCEDUREFOUT = -10 punten
NO-SHOOT (aangegeven doelen die niet mogen geschoten worden) = -10 punten


Scoring methodes

Comstock (standaard)
Er zal geen limiet worden geplaatst op de benodigde tijd of het aantal schoten afgevuurd door de deelnemer tijdens een stage. De tijd stopt bij het laatste schot, opgegeven aantal gevraagde scorende treffers per doel.
Virginia Count
Er zal geen limiet worden geplaatst op de benodigde tijd, het aantal schoten afgevuurd door de deelnemer tijdens een stage is gelimiteerd. De tied stopt bij het laatste schot, opgegeven aantal gevraagde scorende treffers per doel.
Fixed Time
Gelimiteerde tijd, het aantal schoten afgevuurd door de deelnemer tijdens een stage is gelimiteerd. Opgegeven totaal aantal gevraagde scorende treffers.


Uitrusting

Keuze van het wapen
Minimal caliber bij IPSC is 9x19 Luger.
Minimal kogeldiameter is 9mm (.354 inch).
Keuze kaliber kan bepalend zijn voor de categorie waarin geschoten wordt: minor of major.

Er zijn verschillende categorieën in IPSC zoals: Standaard, Open, Production en revolver (Zie rulebook voor meer info).
Standaard (pistool)
Min power factor voor major : 170
Min power factor voor minor : 125
Min diameter kogel / hulslengte : 9mm(0.354”)/19mm(0.748”)
Min kaliber voor major: 10mm(0.40”)
Het wapen moet met een lege lader in de box passen met een binnenafmeting van 225mm x 150mm x 45mm
Open (pistool)
Min power factor voor major : 160
Min power factor voor minor : 125
Min kogelgewicht: 120 grain voor major
Min diameter kogel / hulslengte : 9mm(0.354”)/19mm(0.748”
Max magazijnlengte: 170 mm
Max afstand tussen handvuurwapen, magazijn/speedloaders en lichaam 50mm
Production (pistool)
Er wordt enkel in minor geschoten
Min power factor voor minor: 125
Min diameter kogel / hulslengte : 9mm(0.354”)/19mm(0.748”
Min trekkerdruk 2,27kg(5lbs) voor het eerste schot
Max looplengte: 127 mm(5”)
Max afstand tussen handvuurwapen, magazijn/speedloaders en lichaam 50mm
Revolver
Min power factor voor major : 170
Min power factor voor minor : 125
Min diameter kogel / hulslengte : 9mm(0.354”)/19mm(0.748”)
Max afstand tussen handvuurwapen, magazijn/speedloaders en lichaam 50mm


Materiaalkeuze

Keuze van holster, riem en ladertassen
Er bestaan zeer veel merken en soorten. Bevraag u bij de leden die u kunnen helpen bij de keuze van het juist materiaal. Indien u verder wil gaan met parcoursschieten, raden wij u aan om direct een goede uitrusting aan te kopen.

Volgende regels moeten wel in acht genomen worden:
 • De trekker(beugel) moet altijd verborgen zijn.
 • De riem moet met min 3 lussen aan de broek bevestigd zijn.
 • Holsters met dijriem, tactical holsters en schouderholsters zijn verboden.
 • De onderkant van de greep van het wapen moet zich boven de bovenkant van de riem bevinden wanneer geholsterd.
 • De loop van het wapen mag niet verder dan 1 meter van de voeten van de schutter wijzen, dit in normale ontspannen staande houding.
Gehoorbescherming
Gehoorbescherming en oogbescherming zijn verplicht te dragen op de schietstand!
Welke bescherming u kies is van geen belang, als ze maar comfortabel is en u niet hinderen tijdens het schieten.
Schoenen
Het is aan te raden om goede sportschoenen te dragen tijden het parcourschieten, zodat u niet uitglijdt.

Veel plezier met het beoefenen van deze sport!
Meer info
www.ipsc.org
www.ipsc-belgium.be
www.npsa.nl